CONTACT DETAILS

Office Manager
Elsabe Snyman


Office Hours

Mon – Fri:
08H00 – 15H00

Tel: +27 82 418 1555

Fax: +27 (0) 86 604 8084
Email:
pvsa@aviculturesa.co.za

Lynette Vermeulen
Tel: 072 533 7791
Email:
pvsa.admin2@aviculturesa.co.za


Wonderboom Voëlpark
c/o
Lavender West &
Braam Pretorius Street
Sinoville
0182

Banking Details:

PVSA

Standard Bank Vryburg

Rek 040417654

Tak 050201

PARROTS

Blou-pied.jpg

NO. OF VISITS

Content View Hits : 442697
NEWS PDF Print E-mail

REDAKSIONELE KOMMENTAAR
Tyd vlieg wanneer mens jouself geniet en 2019 is al ‘n paar maande oud.
Wat die PVSA se werksaamhede betref is die binnelandse registrasie van Cites1 papegaaie voltooi.
Na die katastrofiese opgradering van African Greys by CoP17 is daar al heelwat African grey boere in Switzerland geregistreer en ons kan met trots sê dat die meeste Cites I geregistreerde fasiliteite vir broei van papegaaie nou in Suid Afrika is. Daar is ook nou ‘n fonds gestig met die uitsluitlike doel om na die welsyn van die wilde populasie African greys in die natuur om te sien. Projekte word tans identifiseer waar ons ondersteuning sal bied.

Ons bou voort op ons verhouding met die Suid Afrikaanse owerhede en kry, ten spyte van uitdagings wat die owerhede beperk, goeie samewerking van hulle.
Ons gaan weereens ons lede se belange beskerm by die eerskomende Cop 18 en die lede wat ons gaan verteenwoordig word voorspoed toegewens.
Met voorslepende gevalle van HPAI is uitvoere steeds ‘n probleem en hoop ons sake sal verbeter.

Laastens wil ook graag terugdink aan die jaar 2018 waar ons groot vriende van die papegaaibedryf aan die dood moet afstaan, meer spesifiek die geliefde Dr Chris Kingsley, een van die stigterslede van die PVSA.

 

EDITORIAL COMMENT
Time flies when you are having fun and 2019 is already a few months old.
As far as the our operations are concerned the internal registration of Cites I species is finalized.
After the catastrophic upgrading of African greys at CoP 17 a huge number of African grey breeders have been registered in Switzerland and we can be proud that the most registered Cites I parrot breeding facilities are now in South Africa. An African Grey fund was also established with the sole porpuse of protecting the wild African grey population. Projects are currently identified worthy of our support.

We are still building our relations with the South African authorities and are getting their full support despite challenges they experience.
We are going to again represent our members at the upcoming CoP18 event and wish our representatives well.
With the ongoing outbreak of HPAI the exports are still struggling to get under way and we hope that matters will improve.

Lastly, we would like to look back on the year 2018 where we lost some great friends of the parrot industry. In this regard we would like to make special mention of the beloved Dr Chris Kinsley, one of the founding members of PASA.


 

SPESIALE PROJEK OM LEDEGETALLE NOG VERDER OP TE SKUIF - Download die dokumentSluit gerus aan by ons Facebookbladsy https://www.facebook.com/pvsa.papegaaitelersvereniging

Please join our facebook page https://www.facebook.com/pvsa.papegaaitelersvereniging

Onthou ons nuwe telefoon nommer: 082 418 1555 | Note our new telephone number : 082 418 1555

Ons kantoor is nou te Wonderboom Voëlpark, h/v Lavender en Braam Pretoriusstraat, Pretoria.
Kantoor ure: 09:00 – 13:00 | Office Hours: 09:00 – 13:00
E-pos: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
 
 
Nuwe jaar! Nuwe dinge!
 
Die PVSA wil graag aan elkeen ‘n voorspoedige nuwejaar toewens.
Ons sien uit na al die groot dinge wat die jaar gaan gebeur.
Cites 1 registrasie gaan in 2016 afgehandel word asook die registrasieproses van ringnekke.
Sien asb hieronder die nuutste vordering ivm die vordering vir die registrasieproses van ringnekke.VORDERING MET REGISTRASIEPROSES VIR AANHOUDING VAN RINGNEK PARKIETE

Die Departement van Omgewingsake het in Kennisgewing 493 van 2015  gedateer 29 Mei 2015 sekere konsep wysigings aangekondig van die regulasies  wat die indringer spesies, onder andere ringnekke, betref.

In terme hiervan word voorgestel dat, wat ringnekke betref, enige persoon wat met ringnekke teel en wat aan ‘n erkende vereniging in die industrie behoort, en op die veronderstelling dat daar ‘n permit aan die vereniging uitgereik is, vrygestel word van die verbod op die aanhou, teel, vervoer en verkoop van ringnekke.

Indien die wysiging so deurgevoer word sal dit die effek hê dat indien ‘n permit aan die PVSA uitgereik word alle PVSA lede ringnekke kan aanhou sonder dat verdere permitte aan die individue uitgereik hoef te word deur die Departement. So ‘n lid sal egter aan al die vereistes moet voldoen wat in die permit van die PVSA vereis word.

U is welkom om die kennisgewing te bestudeer op die webwerf: https://www.environment.gov.za/legislation/gazetted_notices.

Die PVSA het die voorgestelde wysiging  ondersteun en alle aanduidings is dat die wysiging vroeg in 2016 aangebring sal word.

Die PVSA het reeds ‘n aansoek vir ‘n permit voorberei en sodra die wetswysiging aangebring is behoort ons ‘n permit met sekere vereistes te ontvang.

Alle lede van die PVSA wat dan aan hierdie vereistes voldoen sal kwytgestel wees daarvan om ‘n permit te moet hê.

Klubs sal versoek word om hulle lede se fasiliteite te inspekteer en daar sal ‘n inspeksie verslag opgestel word.

Die PVSA sal dan ‘n sertifikaat uitreik wat bevestig dat die persoon ‘n lid van die PVSA is, dat sy fasiliteite inspekteer is en aan die permitvereistes voldoen en dat hy gevolglik vrygestel is van ‘n permit.

Ongelukkig kan ons niks doen tot die wetswysiging deurgevoer is nie en sal klubs en lede op hoogte gehou word van vordering.

PVSA kantoor. Januarie 2016.

 


Copyright © 2010 AVI Culture SA. All rights reserved. Designed and Hosted by WEBNIC.