CONTACT DETAILS

Office Manager
Elsabe Snyman


Office Hours

Mon – Fri:
08H00 – 15H00

Tel: +27 82 418 1555

Fax: +27 (0) 86 604 8084
Email:
pvsa@aviculturesa.co.za

Lynette Vermeulen
Tel: 072 533 7791
Email:
pvsa.admin2@aviculturesa.co.za


Wonderboom Voëlpark
c/o
Lavender West &
Braam Pretorius Street
Sinoville
0182

Banking Details:

PVSA

Standard Bank Vryburg

Rek 040417654

Tak 050201

PARROTS

Emma-conure-015.jpg

NO. OF VISITS

Content View Hits : 442677
PDF Print E-mail

ENGLISH / AFRIKAANS

OOR ONS

 

Die PVSA is ‘n lede organisasie met die hoofdoel om sy lede se belange te beskerm en te bevorder en om ‘n diens aan hulle te lewer.

Die Algemene Vergadering is die beleidmakende gesag van die PVSA. Die Algemene Vergadering bestaan uit stemgeregtigde afgevaardigdes van Klubs van die PVSA en geaffilieerde lede.

‘n Klub van die PVSA bestaan uit minstens vyf lede wat lid van die PVSA is en word deur sy eie konstitusie beheer. Elke PVSA klub funksioneer onafhanklik en kies sy eie ampsdraers.

Individuele persone wat nie lid van ‘n PVSA klub is nie, kan op sekere voorwaardes direk by die PVSA aansluit as geaffilieerde lid.

Die bestuur van die PVSA word behartig deur ‘n Uitvoerende Komitee verkies deur die Algemene Vergadering. Die UK vergader minstens drie maal per jaar.

Die dag tot dag bedrywighede van die PVSA word bestuur vanuit ‘n kantoor te Vryburg in Noordwes. Die kantoor is weeksdae oop vanaf 9vm tot 1nm en word beman deur Mev. Lucinda Pelzer.

Die PVSA is ‘n organisasie vir elkeen wat enigiets met papegaaie te doen het – daarom is u welkom om sommer dadelik aan te sluit. Gaan gerus na “Membership” vir ‘n aansoek vorm.

* Die doelstellings van die PVSA is om:

 • Die reg van lede te beskerm om (a) papegaaie as troeteldiere aan te hou, (b) papegaaie te teel en (c) met papegaaie handel te dryf. Dit word saamgevat as die papegaaibedryf;
 • Die papegaaibedryf in enige wettige vorm, tesame met verwante bedrywe en organisasies te bevorder;
 • Doeltreffende organisasie op plaaslike, streek en nasionale vlak op die been te bring en in stand te hou deur middel van klubs, streke en 'n nasionale liggaam;
 • Spreekbuis vir sy lede, klubs en streke te wees;
 • Sy lede en geaffilieerde organisasies ingelig te hou oor die jongste ontwikkelinge op veral nasionale en internasionale vlak met betrekking tot gebeure en ontwikkelinge wat die papegaaibedryf beïnvloed en raak;
 • Leiding aan lede en belanghebbendes te gee hoe om papegaaie wat in gevangenskap aangehou word, te versorg, te huisves, te teel en mee handel te dryf;
 • Die belange van liefhebbers, telers, handelaars, veeartse en navorsers wat betrokke is by die papegaaibedryf te koördineer, te behartig, te bevorder en te beskerm;
 • Hom te beywer vir die ontwikkeling van wetenskaplike voëlteelt in gevangenskap;
 • Die bewaring van bedreigde papegaaisoorte te bevorder;
 • Met die owerhede saam te werk en van gespesialiseerde kennis met betrekking tot die teel en aanhou van papegaaie te voorsien, maar om terselfdertyd enige beperkende maatreëls en regulasies wat die regte van lede benadeel, teen te staan op wyses waarop die PVSA en sy Uitvoerende Komitee mag besluit;
 • Met nasionale en internasionale organisasies wat by enige aspek van die PVSA en sy lede se aktiwiteite belang mag hê saam te werk sonder dat die regte van lede en die PVSA benadeel word;
 • Dissiplinêre stappe te neem met inagneming van die reëls van natuurlike geregtigheid en volgens reëls wat deur die PVSA goedgekeur staan te word teen 'n lid, klub of streek wat papegaaie in sy besit of onder sy beheer, nie behoorlik voed en versorg nie of op enige wyse die goeie naam van die PVSA of die papegaaibedryf skaad.ABOUT USThe Parrot Breeders’ Association of Southern Africa (PASA) is a membership organisation with the main aim of protecting and promoting the interests of its members and to deliver a service to them.

The Annual General Meeting is the policy-making authority of PASA. The AGM consists of vote-carrying representatives from PASA clubs, as well as affiliated members.

A PASA club consists of at least five members who are all members of PASA, and is governed by its own constitution. PASA clubs function independently and choose their own office bearers.

Individuals who are not members of a PASA club, may conditionally join the PASA as an affiliated member.

The management of PASA is handled by an Executive Committee, elected by the AGM. The EXCO meets at least three times a year.

The day to day activities of PASA is managed from an office located in Vryburg in the North West Province. During the week, the office is open from 09:00-13:00 and is manned by Mrs Lucinda Pelzer.

PASA is an organisation for everyone involved in some way with parrots – therefore you are invited to join as soon as possible. Please visit “Membership” on the web for an application form.

* The goals of PASA are to:

 • Protect the rights of members to (a) keep parrots as pets, (b) breed with parrots, and (c) to trade with parrots. This constitutes the parrot industry;
 • Promote the parrot industry in all legal forms, together with related industries and organisations;
 • Establish and maintain an efficient organisation on local, regional and national level by way of clubs, regions and a national body;
 • Be a mouthpiece for its members, clubs and regions;
 • Inform its members and affiliated organisations on the latest developments at especially national and international level with regard to activities and developments that influence the parrot industry;
 • Provide guidance to members and roleplayers on how to care for, house, breed and trade with parrots in captivity;
 • Coordinate, maintain, promote and protect the interests of enthusiasts, breeders, traders, veterinary surgeons and researchers involved in the parrot industry;
 • Strive for the development of scientific avian breeding in captivity;
 • Promote the preservation of endangered parrot species;
 • Work hand in hand with the authorities and provide them with specialized knowledge with regard to the breeding and keeping of parrots, but to counter any restrictive measures and regulations that infringe upon the rights of members in ways decided on by PASA and its Executive Committee;
 • Work together with national and international organisations on any aspect that may concern the activities of PASA and its members without infringing upon the rights of PASA and its members;
 • Take disciplinary action, taking into account the rules of natural entitlement and according to the rules approved by PASA, against a member, club or region that does not take proper care of parrots under its care, or that harms the good name of PASA or the parrot industry in any way.
 


Copyright © 2010 AVI Culture SA. All rights reserved. Designed and Hosted by WEBNIC.